Žlíbek

Katastrální území: 

Lokalizace: 

severovýchodně od Maršova v návaznosti na zastavěné území na dně údolí.

Rozloha: 

3,60 ha

Nadmořská výška: 

370 – 440 mnm

Ekotop: Dno hlubokého údolního zářezu jižní větve Maršovského potoka v nadmořské výšce 370 - 440 m. Na hlubokých deluviofluviálních sedimentech jsou vyvinuty semiglejové půdy. Stinná a mírně chladná inverzní poloha. Svahy nad zaříznutým potokem jsou strmé, místy s vystupujícím geologickým podložím, tvořícím menší skalky. V horní části je niva mírně rozšířená a neupravený potok meandruje v náplavách.

Ve středním úseku potok v náplavách meandruje a hledá si cestu ve žlíbku. V nivě potoka je vlhkomilné travinobylinné nekosené degradované společenstvo, na krátkých strmých svazích s vystupujícími skalkami, s porosty osladiče Polypodium vulgare, jsou smíšené rozvolněné lesní porosty s habrem, osikou, břízou, babykou, borovicí, dubem zimním a keři lísky. Svah žlíbku se SZ exp. je mezi potokem a cestou zarostlý lesními, převážně jehličnatými smíšenými porosty s borovicí, smrkem, modřínem, břízou a osikou. Na JV orientovaném svahu je pod zplanělým sadem nesouvislý, mezernatý porost s borovicí, babykou, hlohy a na vypuklých částech svahů jsou malá oka lad s výskytem charakteristických druhů rostlin jako mateřídouška, řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), jahodník (Fragaria viridis), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum). Podél potoka na dně žlíbku je jasan, jilm horský a osika. V dolní části žlíbku na soutoku s druhou větví Maršovského potoka je podél toku uprostřed smrkových monokultur úzký pruh jasanového porostu s příměsí javoru mléče. Bylinný podrost s vysokou pokryvností tvoří ostříce lesní (Carex sylvatica), kopytník evropský (Asarum europaeum), kakost krvavý (Geranium phoeum), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), zvonek kopřivový (Campanula trachelium), kuklík městský (Geum urbanum), česnáček lékařský (Alliaria officinalis), čistec lesní (Stachys sylvatica), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis) aj.

Ohrožení: Z Maršova sem bývají splavovány odpadky, do potoka je zaústěna kanalizace.

Zásady péče: Pečovat o zbylé luční porosty na dně žlíbku. Na svahu s jihovýchodní expozici ponechat volný zápoj, probírat stromy a udržet plochy lad. Zde je vhodné sečení a přepásání. Podél potoka v horní části žlíbku vysázet vrby a olše lepkavé. V dolním úseku zachovat listnatou skladbu. Ve smrkových tyčkovinách na svazích žlíbku podporovat při výchovných zásazích jednotlivě vtroušené listnáče.

 

ÚSES: Ekologicky významný krajinný prvek. Význam lokální. Interakční prvek.

Biota: 4 BC-C 5: Fraxini-alneta aceris, jasanové olšiny s javorem