Slovník použitých pojmů

Acidofilní rostliny search for term

rostliny, které vyžadují pH půd pod 6 až 7.

Agrocenóza search for term

intenzivně zemědělsky využívaná plocha s nízkým stupněm ekologické sta­bility. Jedná se většinou o ornou půdu.

Antropogenní search for term

způsobený (ovlivněný) čin­ností člověka.

Asanace search for term

soubor opatření sloužících k ozdravení přírody a životního prostředí.

Autochtonní organismy search for term

organismy, které se vyskytují v místě svého původního rozšíření a vývoje.

Biocentrum search for term

Biocentrum - biotop, nebo centrum biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozmě­něného, avšak přírodě blízkého, ekosystému.

Biodiverzita search for term

biologická rozmanitost (rozmanitost všech organismů jednotlivých druhů, populací a společenstev).

Biokoridor search for term

území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter sít.

biota search for term

Geobiocenologická typizace je vyjádřena tzv. geobiocenologickou formulí STG (skupina typů geobiocénů), kterou jsou označovány názvy hlavních dřevin původních lesních biocenóz. Tyto formule jsou tvořeny číslem vegetačního stupně, písmeny ekologic­ké řady a číslem hydrické řady. To je např. 5 B 3 - označuje skupinu typů geobiocénů (STG) typické jedlové bučiny (Abieti-fageta typica) v 5. jedlobukovém vegetačním stupni, v mezotrofní trofické řadě B a v normální hydrické řadě 3.

Ekotonové společentstvo search for term

jedná se o okra­jové společenstvo vznikající na hranicích dvou různých společenstev, např. okraj lesa a počátek louky na les navazující. Patří sem i organismy, jež v této oblasti žijí a vytváří se zde tzv. okra­jový efekt, který je charakteristický druhovou pestrostí.

Ekotop search for term

stanoviště

Entomofauna search for term

soubor druhů hmyzu obývajících určité území.

Eutrofizace search for term

jedná se zejména o obohacování o živiny (zejména o dusík a fosfor). Při­rozená eutrofizace je způsobena vyluhováním dusíku a fosforu z půdy a rozkladu odumře­lých organismů. Antropogenní eutofizace vod vzniká splachem dusíkatých a fosforečných hnojiv z polí, splaškovými vodami se zvýšeným obsahem fosforečnanů (ze saponátů), z fekálií apod.

EVSK search for term

Ekologicky významné segmenty krajiny zabezpečují ekologickou stabilitu krajiny. Jsou to části krajiny, které jsou tvořeny nebo v nichž převažují ekosystémy s relativně vyšší ekologickou stabilitou. Vyznačují se trvalostí bioty a ekologickými podmínkami umož­ňujícími existenci druhů přirozeného genofondu krajiny. Mezi ně lze zařadit např. zbytek bukového lesa uprostřed smrkových monokul­tur, remízek uprostřed polí apod.

EVSK se dle prostorově strukturních kriterií (velikost a tvar, stupeň stejnorodosti ekologických podmínek a současný stav biocenóz) dělí na ekologicky významné krajinné prvky (malé území 10 ha), ekologicky významné krajinné celky (rozsáhlejší území 10 - 1000 ha), ekolo­gicky významné krajinné oblasti (rozlehlé úze­mí s rozlohou větší než 1000 ha) a ekologicky významná liniová společenstva (úzký protáhlý tvar, např. břehové porosty).

Extenzivní search for term

Extenzivní způsoby hospodaření působí příznivě na biologickou rozmanitost a udržují esteticky i ekologicky vyváženou krajinu oproti intenzivním způsobům hospodaření. Např. příliš časné sečení intenzivně obhospodařovaných luk zničí zdroje potravy i útočiště mnoha druhům hmyzu a ptáků. Podobně i vysoké stavy zvířat a příliš intenzivní pastva vedou k devastaci, která opět snižuje druhovou pestrost.

Heliofilní vegetace search for term

světlomilné rostliny.

Heminitrofilní search for term

polobohatá dusíkem.

Interakční prvek search for term

krajinný segment, kte­rý na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení základních skladebných částí ÚSES. (biocenter a biokoridorů) na okolní méně sta­bilní krajinu do větší vzdálenosti.

Introdukovaný druh search for term

jedná se o vysazený druh mimo lokalitu svého přirozeného výskytu.

KES search for term

Kostra ekologické stability je tvořena souborem v krajině existujících ekologicky významných segmentů krajiny (EVSK).

Kulturní search for term

např. kulturní louka obsahuje převážně ruderalizované segmenty se sníženou druhovou pestrostí, které jsou výrazně ovlivněné člověkem.

Lada search for term

zemědělsky nevyužívaný pozemek se skromnou vegetací nekulturních trav, bylin a polokeřů.

LBC search for term

lokální biocentrum.

LBK search for term

lokální biokoridor.

LÚSES search for term

lokální územní systém ekologické stability.

MÚSES search for term

místní územní systém ekologické stability.

Neofyty search for term

druhy zavlečené přibližně po roce 1500. Řada těchto neofytů představuje dnes nebezpečné invazní druhy v lokálním až celostátním měřítku. Našimi nejvýznamnějšími neofyty jsou bolševník velkolepý (Heracleum rnantegazzianum), křídlatky (Reynoutria sp.) A netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera). Nelze ovšem říci, že všechny zavlečené druhy se okamžitě stávají invazními. Je zde dlouhý proces selekce, kdy druh musí nejprve zplanět, zdomácnět a poté se začít šířit.

NRBC search for term

nadregionální biocentrum.

NRBK search for term

nadregionální biokoridor.

Pionýrské dřeviny search for term

jedná se o dřeviny, kterým se daří i v málo úrodných půdách.

Polokulturní search for term

např. polokulturní louka má místně druhově bohaté segmenty, které jsou přírodně blízké, avšak z části se zde vyskytují rudelizované (taková vegetace, která se vysktuje na místech s intenzivní lidskou činností) segmenty se sníženou druhovou pest­rostí.

RBC search for term

regionální biocentrum.

RBK search for term

regionální biokoridor.

Refugium search for term

útočiště

Ruderalizace search for term

pojem vyjadřující následky nadměrného lidského působení (obohacování prostředí o živiny, zraňování půd, sešlapávání rostlin, utužování půdy, navážení různých materiálů, odhazování odpadků, divoké skladování komunálního atd.), které vedou k ústupu přirozených společenstev a nástupu ruderálních druhů.

Stupeň ekologické stability search for term

Stupeň ekologické stability znamená míru „přirozenosti" současných ekosystémů, kte­rým je přidělován stupeň ekologické stability v rozmezí hodnot 0 až 5. Např. les s přírodě blízkou druhovou skladbou může být označen hodnotou 5, tj. jde o plochu s velmi vysokou ekologickou stabilitou. Naproti tomu zastavěné plochy, označené hodnotou 0, jsou pak areály ekologicky nestabilní.

Submediteránní organismy search for term

druhy rostlin a živočichů rozšířené v oblasti kolem Středozemního moře a zasahující daleko na sever až do střední Evropy.

Sukcese search for term

postupný dlouholetý vývoj krajiny (ekosystému), jehož konečným stádiem je již dále neměnná krajina (klimax). Sukcesi rozlišujeme na primární (na místě, kde dosud nikdy nebyl život) a sukcesi sekundární (kde již život dříve byl, ale nyní vlivem okolností ustal, např. vypálený les).

VKP search for term

Významný krajinný prvek je ekologicky geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability dle zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. VKP jsou bud' vyhlašovány ze zákona (např. veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy) nebo se registrují (např. mokřad, stepní trávník, remíz, mez, trvalá travní plocha, naleziště nerostů a zkamenělin, umělý i přirozený skalní útvar, aj.)

Xerofilní vegetace search for term

jedná se o suchomilnou vegetaci, která je přizpůsobena k životu v suchém prostředí, např. stepní trávy, sukulent-ní rostliny aj.

Xerotermofyta search for term

jsou to rostliny dobře snášející sucho a teplo.

Xerotermofyta s kalcifilní tendencí search for term

jsou rostliny, které dobře snášející sucho a teplo, a zároveň vyžadují vyšší obsah vápna v půdě.

ÚSES search for term

Územní systém ekologické stability je podle 4 3 písmene a) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozmě­něných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabil­ních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb. ÚSES se skládá ze tří základních prvků: bio-centrum, biokoridor a interakční prvek. Dle významu dělíme ÚSES na nadregionální (více než 1000 ha), regionální (10 - 50 ha) a lokální (do 10 ha).