Za Žlebci

Katastrální území: 

Rozloha: 

2,00 ha

Nadmořská výška: 

410 – 440 mnm

Stabilizovaná strž se suchým dnem, jen v období silných srážek protékaná periodickou vodotečí, s vysokokmenným jabloňovým sadem na trvalém travním porostu, místy mezofilní travinná společenstva s dominancí ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius). Ostrůvkovitě též keřová společenstva s lískou obecnou (Corylus avellana), hlohem (Crataegus sp.) a babykou obecnou (Acer campestre).

Významné druhy živočichů: krutihlav obecný (Jynx toquilla), t'uhýk obecný (Lanius collurio).

Péče: zachovat současný způsob využiti.