Výšinky

Katastrální území: 

Lokalizace: 

0,5 km severoseverozápadně od Šerkovic při okraji lesního komplexu Luzichová

Rozloha: 

3,50 ha

Nadmořská výška: 

340 – 380 mnm

Ekotop: Spodní části strmých svahů Luzichové nad údolím potoka Brusná, jižní až jihovýchodní expozice, v nadm. výšce 340 – 380 m. Rulové podloží je zde překryto sprašemi, na kterých jsou vyvinuty slabě vápnité půdy. Slunná a teplá poloha.

Významná lokalita xerotermofytů v mezní poloze v povodí Svratky. Dominuje Brachypodium pinnatum, přidružují se Aster amellus, Anemone sylvestris, Bupleurum falcatum, Chamaecytisus ratisbenensis, Muscari comosa, Peucedanum cervaria, Verbascum austriacum, Sanguisorba minor aj.

Ohrožení: V důsledku zalesnění bývalých lad borovicí a modřínem a zvláště v důsledku nežádoucího živelného rozvoje akátu jsou populace vzácných xerotermofytů kriticky ohrožena. Nepodařilo se zde již zjistit dříve uváděné druhy Gentianella ciliata, Cerasus fritucosa a Rosa gallica (A. Hrabětová-Uhrová, 1966). Sasanka lesní zůstává pod zapojeným porostem sterilní.

Zásady péče: lokalitu je třeba vyhlásit ze chráněnou památku. V okrajové části lesního porostu je třeba mezernatého zápoje s lesostepními polankami, současné jehličnaté porosty je třeba přeměnit na převážně dubové. Nezbytná je likvidace akátu.

 

ÚSES: Ekologicky významný krajinný prvek. Lokální význam. V LÚSES je žádoucí zařadit jako lokální biocentrum teplomilné bioty.

Biota: 2 B/D 3: Fagi-querceta tiliae