Velká Dřínová

Katastrální území: 

Rozloha: 

10,00 ha

Nadmořská výška: 

260 – 351 mnm

Výrazný kopec Velké Dřínové se strmými skalnatými svahy převážně jihozápadní, méně jižní, západní a severozápadní expozice a jeho strmé protilehlé svahy jihovýchodní až severovýchodní expozice. Obě části lokality jsou rozčleněny hlubokým údolím s drobným potůčkem. Skalní, často vystupující podloží tvoří krystalické vápence a fylity, které byly dříve při úpatí těženy v drobných lůmcích.

Lesostepní stráně s cennými teplomilnými společenstvy s ojediněle roztroušeným dubem zimním (Quercus petraea) a cizorodým akátem (Robinia pseudacacia), který na svazích Velké Dřínové vytváří i souvislé, většinou silně krnící porosty. Severozápadní svah je zcela nevhodně zalesněn smrkem ztepilým (Picea abies).

Kolem potůčku v údolním dně porost vrby křehké (Salix fragilis), lípy srdčité (Tilia cordata), habru obecného (Carpinus betulus) aj. Na horní hraně strmých svahů v pravobřeží údolního zářezu souvislé linie křovin s převahou trnky obecné (Prunus spinosa), hlohu (Crataegus sp.) a růže šípkové (Rosa canina).

Významné druhy rostlin: brambořík evropský (Cyclamen purpurascens), hvězdnice chlumní (Aster amellus), divizna rakouská (Verbascum austriacum).

Významné druhy živočichů: Ťuhýk obecný (Lanius collurio), krutihlav obecný (Jynx torquilla).

Péče: V žádném případě zde nelze připustit rozšiřování chatové zástavby. Na lesostepních stráních je nutno zlikvidovat akát a podporovat jednotlivě rozptýlené duby. Zcela stanovištně nevhodný smrkový porost je třeba v dalším obmýtí nahradit borovici s dubem. Bezpodmínečně je nutné zlikvidovat živelnou skládku odpadků a nepřipustit její obnovení. Svahy v pravobřeží s hlubším půdním profilem (mimo skalnatý hřbet) je možno využít jako zatravněný extenzívní sad.