Údolí Lomničky

Katastrální území: 

Délka: 

celkem 4,2 km, v k.ú. Železné 2,8 km

Zprvu výrazný údolní zářez potoka. Pravobřežní svahy tvořené sprašovými překryvy jsou zarostlé lískou, trnkou, habrem – významné hnízdiště ptactva (čáp černý). V dolní části je tok již upravený, s kvalitním břehovým porostem (olše lepkavá, vrba bílá, vrba košíkářská, jasan).

Chránit břehové porosty, kácet výběrovým způsobem v odůvodněných případech.

Součást kostry ekologické stability: Ekologicky významné liniové společenstvo