U věže

Katastrální území: 

Rozloha: 

3,00 ha

Nadmořská výška: 

370 – 405 mnm

Tento biotop se nachází z velké části na náhorní rovině kolem kóty 405 a pozorovatelské věže s jihozápadními a východními sklony terénu. Podklad tvoří horniny brněnské vyvřeliny (aplity a granodiority) s četnými výstupy hornin ve formě skalek.

Z hlediska fytogeografického  se území nachází v nejsevernějším výběžku fytogeografického okrsku panonského termofytika – Znojemské pahorkatiny.

I přes dlouholeté negativní změny představuje zdejší území cennou botanickou a krajinně estetickou lokalitu. Vegetaci lze klasifikovat na převažující ploše jako fragment acidofilní doubravy (Genisto germanicas – Quercion) s rozptýleným dubovým porostem (převážně dub zimní) s podrostem nízkostébelných travin (převážně kostřava ovčí a kostřava žlábkatá). Místy se jeví jako lesostep. Jihovýchodní svahy jsou zarostlé četnými křovinami a vzrostlými zapojenými dřevinami. Pod probíhajícím elektrovodem dochází vzhledem k povinnému vysekávání k šíření plevelů.

Podle dostupných možností bylo v pozdním letním aspektu ovlivněném značným suchem evidováno v tomto areálu 246 druhů vyšších rostlin. Největší zastoupení má čeleď hvězdnicovité (36), lipnicovité (27) a hluchavkovité (17 druhů).

Podle červeného seznamu cévnatých rostlin (Holub a Procházka 2000) zde bylo zjištěno 9 druhů v kategorii C3 – ohrožené, tj. 4 % květeny - rožec pětimužný (Cerasium semidecandrum), bělolist rolní (Filago arvensis), lněnka lnolistá (Thesium lynophyllon), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), černýš hřebenitý (Melampyrum cristatum), modřenec chocholatý (muscari comusum), zvonek klubkatý plstnatý (Campanula glomerata ssp. farinosa), ostřice Michelova (Carex michelii).

V kategorii C4 – druhy vzácně se vyskytující a vyžadující pozornost bylo evidováno 13 druhů, tj. 5,3 % zdejší květeny – hvozdík svazčitý (Dianthus armeria), rmen barvířský (Anthemis tinctoria), čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis), rady prutnatý (Chondrilla juncea), pipla osmahlá (Nonea pulla), ostřice nízká (Carex humilis), rozrazil jarní (Veronica verna), rozrazil Dilenův (Veronica dilenii), pýr prostřední (Elytrigia intermedia), mateřídouška časná (Thymus praecox), vousatka prstnatá (Botriochloa ischaemum), zvonek moravský (Campanula moravica), česnek chlumní (Allium montanum).

Mimo druhy uvedené v kategorii ohrožených se v tomto území nachází pro region Kuřimska rostliny s ojedinělým výskytem jako jsou: kuřinka červená (Spergularia rubra), rozchodník skalní (Sedum reflexum), vikev tenkolistá (Vicaria tenuifolia), sesel sivý (Seseli osseum), smldník jelení (Peucedanum cervaria), chrastavec Kitaibeliův (Knautia Kitaibelii), ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys), pelyněk pravý (Artemisia absinthium), dub žlutavý (Quercus dalechampii), dub mnohoplodý (Quercus polycarpa). V celém areálu roste hojně janovec obecný známý na Kuřimsku jen z této lokality.

Mimo uvedené přírodní hodnoty má zmíněný areál i krajinně estetický význam. Po cílené a důsledně prováděné revitalizaci jeví se reálná možnost podstatně posílit ohrožené populace rostlin a jejich diverzitu. Cílem je dosáhnout trvale udržitelný  stav ekologické stability. Po zvážení současného stavu vegetace a možností realizace se navrhuje uskutečnit následující opatření:

  • jeví se reálná možnost celoročního vypásání ovcemi, a to všech vytypovaných ploch,
  • nežádoucí druhy, které ovce nevypasou, budou koseny,
  • provede se vymýcení nežádoucích křovin v místech, kde je předpoklad rozvoje zvláště ohrožených rostlin,
  • je nutné odstranit různé materiály po armádě,
  • pod elektrovodem, kde se uchycují plevelné druhy, budou tyto koseny tak aby se nevysemenily,
  • postupně, zvláště na jihovýchodním úbočí se bude provádět probírka dřevin s cílem prosvětlení plochy,
  • v areálu nebude prováděna žádná činnost, která by narušila vegetaci (např. jízda mechanismy, vysoká návštěvnost aj.).