U staré vápenky

Katastrální území: 

Rozloha: 

6,00 ha

Nadmořská výška: 

410 – 430 mnm

Z náhorní plošiny, mírně skloněné k severu, vystupují dva kopečky, tvořené spodnodevonskými vápenci vilémovickými. Reliéf je výrazně narušen třemi až 15 metrů hlubokými jámovými doly, v současnosti již opuštěnými. Listnaté lesní porosty zde tvoří habr obecný (Carpinus betulus), dub zimní (Quercus petraea), buk lesní (Fagus sylvatica) a babyka obecná (Acer campestre), z keřů zde rostou svída krvavá (Swida sanguinea), líska obecná (Corylus avellana) a brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa). Nad starou vápenkou roste velmi pěkný exemplář břeku obecného (Sorbus torminalis). Mohutné jsou i některé staré buky při severozápadním okraji lokality. Značnou část území tvoří nelesní prostředí lesních lemů, travinobylinných a skalnatých lad v opuštěných lomech.

Významné druhy rostlin: okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), kruštík širolistý (Epipactis helleborine), divizna rakouská (Verbascum austriacum).

Péče: opuštěné lomy je žádoucí ponechat přirozené sekundární sukcesi; nevhodné by bylo jejich zalesnění borovicí či modřínem (smrk na tomto stanovišti nepřichází vůbec v úvahu). V listnatých hájích podporovat přirozené zmlazení zejména buku. Individuální ochranu si zasluhuje soliterní břek (krásně rostlý strom je vhodný pro sběr osiva) i některé staré buky.