U Šmelcovny

Katastrální území: 

Lokalizace: 

2 km jižně od Maršova, v lesním komplexu i v údolí Bílého potoka.

Nadmořská výška: 

320 – 360 mnm

Ekotop: Strmý svah severoseverozápadní expozice v dolní části svahů údolí Bílého potoka, v nadmořské výšce i 320 - 360 m, podélně i příčně členěný, ve východní i části vystupující fylitová skalka. Na fylitu vznikla kamenitá kambisol s hojnými kameny na povrchu.

Fragment přirozeného porostu buku, dubu zimního a habru, omezeného vzrůstu, stáří 120 - 140 let. Na lokalitě zbytky starých, rozpadávajících se pařezů, v posledním období bez zásahu. Hlavní porost rozvolněný, kotlíkové zmlazení habru a buku, jednotlivě pod porostem jedle. V podrostu převažuje Poa nemoralis, roztroušeně se vyskytují Cyclamen purpurascens, Hieracium sylvaticum, Convallaria majalis, Digitalis grandiflora, Maianthemum bifolium, Polytrichum attenuatum, Carex digitata, Geranium robertianum. Z keřů se vyskytují Lonicera xylosteum a Euonymus verrucosa.

Důvod ochrany: Fragment přirozené dubové bučiny ve stadiu optima až rozpadu s výskytem Cyclamen purpurascens.

Ohrožení: Těžební zásahy.

Zásady péče: Ponechat bez zásahu, příp. jednotlivý výběr.

 

ÚSES: Ekologicky významný krajinný prvek. Lokální význam. Vyhovující stav. Součást regionálního biokoridoru. Součást přírodního parku Údolí Bílého potoka.

Biota: 3 AB 2: Querci-fageta subhumilia, zakrslé dubové bučiny