U Jezírka

Katastrální území: 

Lokalizace: 

800 m východně od Maršova za kaolínovým jezírkem u lažáneckého hřiště.

Rozloha: 

1,40 ha

Ekotop. Výrazná antropogenně modelovaná terénní linie (mez) v nadm. v. 440-448 m.

Smíšené listnaté společenstvo vzniklé spontánní sukcesí, tvořené směsí zplanělých ovocných stromů (švestek) a lesních dřevin: osiky, břízy, dubu zimního s keři na okrajích.

Důvod ochrany: výrazné dřevinné liniové společenstvo v krajině.

Ohrožení: neznámé

Zásady péče: ponechat přírodnímu vývoji.

 

ÚSES: Ekologicky významné liniové společenstvo. Místní biokoridor.

Biota: 3 AB 3 Querci-fageta, dubové bučiny