U Hálova mlýna

Katastrální území: 

Lokalizace: 

2 km jihozápadně od Lažánek, v lesním komplexu na svazích údolí Bílého potoka.

Rozloha: 

11,00 ha

Nadmořská výška: 

300 – 386 mnm

Součást přírodního parku Údolí Bílého potoka.

Ekotop: Dolní část svahů údolí Bílého potoka, v nadmořské výšce 300 - 386 m, amfiteátrovitě stočených nad zaklesnutým meandrem převážně slunných expozic, jižní, jihozápadní, jihovýchodní. Geologické podloží tvoří fylit, v dolní části svahu vápence, překryté svahovinami. Typická svahová půdní katéna od bočních svahových hřbetů až po údolní dno. Převládají silně kamenité kambisoly, na bázi hlubší a živnější. Místy vystupují na povrch skalky. Teplá a slunná, v horní části svahů jižní expozice, vysýchavá poloha.

Převážně habrové tyčoviny, zčásti výmladkové, s příměsí dubu, javoru mléče, klenu, buku, jedle a borovice. Ve střední části zbytek starého 160-letého porostu dubu zimního a borovice. Jednotlivě staré výstavky javoru mléče a klenu. Druhově bohatý podrost mezotrofních a heminitrofilních druhů. Dominuje Poa nemoralis, hojně se vyskytují Asperula odorata, Mercurialis perennis, Asarum europaeum, Convallaria majalis, Stellaria holostea, dále vtroušeně nebo ostrůvkovitě i hojně Digitalis grandiflora, Carex digitata, Pulmonaria officinalis, Calamintha clinopodium, Lathyrus vernus, Alliaria officinalis a Polygonatum multiflorum. Na skalce na bázi svahu v západní části Hedera helix. Kolem starého náhonu ve východní části (na dně údolí) starý břehový porost olše lepkavé s lípou malolistou a javorem mléčem. Roztroušeně, ve východní části se velmi hojně vyskytuje Cyclamen purpurascens.

Důvod ochrany: Přírodě blízký lesní porost, část ve stadiu optima až rozpadu, část ve stadiu obnovy až dorůstání.

Ohrožení: Narušení svahovou cestou, ve východní části krmelec v území soustředěného výskytu bramboříku. Na bázi svahu na území vodního zdroje část odkácená.

Zásady péče: Při pěstebních zásazích udržovat přírodě blízké složení dřevinného patra, zbytek starého porostu obnovit přirozeně, některé staré stromy ponechat jako doupné.

 

ÚSES: Ekologicky významný krajinný celek. Lokální význam. Místní biocentrum vyhovujícího stavu.

Biota:   2 B 3, Fagi-querceta typica, typické bukové doubravy

            3 BC 3, Querci-fageta aceris, javorové dubové bučiny