Tišnovská vodárna

Katastrální území: 

Rozloha: 

10,00 ha

Nadmořská výška: 

245 mnm

Niva Svratky, s mělkými sezónně zavodněnými depresemi s porosty rákosu, s komplexem vlhkomilných lučních společenstev s roztroušenými dřevinami, předevšim vrbami Salix sp. v ochranném pásmu vodního zdroje.

Významné druhy živočichů: chřástal polní (Crex crex), cvrčilka říční (Locustella fluviatilis), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), ťuhýk obecný (Lanius collurio), čejka chocholatá (Vanellus vanellus).

Péče: kosení, ošetřování stromů (vrb), příp. obnova trvalých tůní pro rozmnožování obojživelníků.