Skalky

Katastrální území: 

Lokalizace: 

1 300 m severovýchodně od Lažánek na kopci na okraji lesa

Rozloha: 

0,45 ha

Nadmořská výška: 

410 – 414 mnm

Ekotop: Okrouhlý vršek kopce s výchozy podloží a starými širokými, vyskládanými kamenicemi, v nadm. v. 410 - 414 m. Relativně teplá slunná poloha.

Kamenice jsou zarostlé dřevinnými lemy ve kterých převažují keře s jednotlivými staršími listnatými stromy, zejména ve východní části, kde je dub zimní, lípa srdčitá, babyka, habr. V keřovém porostu převládají lísky dále šípky, habry, trnky a svídy. Místy roste řešetlák, brslen bradavičnatý i hrušeň polnička. Pod keři a u pat stromů roste masově, zvláště v západní části, chráněný druh rostlin brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), jednotlivě kruštík sp. (Epipactis sp.) Dále pod keři nacházíme prorostlík srpkovitý (Bupleurum falcatum), náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflora), řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), břečtan plazivý (Hedera helix). V zapojených částech rostou v podrostu typické lesní druhy kopytník evropský (Asarum europaeum), mařinka vonná (Galium odoratum), válečka lesní (Brachypodium sylvaticum) aj. Na kamenicích roste mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides) a devaterník dvoubarvý (Helianthemum nummularium). Na kraji blízkého lesa je oblý vršek zarostlý bramboříkem nachovým.

Důvod ochrany: Zachování biodiverzity a harmonické kulturní krajiny. Výskyt zvláště teplomilných a chráněných druhů rostlin

Zásady péče: Ponechat přírodnímu vývoji. Registrovat jako významný krajinný prvek.

Zásady péče: Ponechat dosavadní využití, vhodná je obnova sadů s ponecháním zatravnění. Likvidovat akáty.

 

Ekologická síť: Ekologicky významný krajinný prvek. Význam lokální. V ÚSES má funkci interakčního prvku.

Biota: 2 B 2: Querceta petraeae humilia, zakrslé doubravy

2 B 3: Fagi-querceta typica, typické dubové bučiny