Rokle v hájku

Katastrální území: 

Rozloha: 

5,00 ha

Nadmořská výška: 

320 – 385 mnm

Až 10 m hluboký, v horní části se větvící zářez ve svahovinách se sprašemi. Uprostřed převážně jehličnatých porostů linie pestré, převážně listnaté skladby - buk lesní (Fagus sylvatica), javor klen (Acer pseudoplatanus), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), habr obecný (Carpinus betulus), jilm (Ulmus sp.) a jedle bělokorá (Abies alba), ve spodní zamokřené části olše lepkavá (Alnus glutinosa) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior).

Péče: vyloučit z holosečných zásahů, zachovat převážně listnatou dřevinnou skladbu. Přípustný je jednotlivě výběrný hospodářský způsob.