Prostřední hony

Katastrální území: 

Lokalizace: 

cca 0,7 - 0,9 km severoseverozápadně od Březiny

Ekotop: Meze podél úvozových cest zaříznuté do hlubokých svahovin se sprašemi v nadm. výšce 300-310 m a 275-295 m. Slunná teplá poloha.

Stručná charakteristika stávajícího stavu: První mez vede podél úvozové cesty z Březiny k chatové kolonii. Zapojené linie babyky s příměsí habru a pomístným keřovým patrem brslenu bradavičnatého. Mezi chatami dochází k terénním úpravám a erozi půdy, místy živelné skládky odpadků. Na druhé mezi nesouvislé linie trnky obecné s ojedinělou příměsí růže šípkové.

Cílová společenstva: dřevinná linie

Návrh základních opatření: Zamezit ukládání odpadků. U druhé meze obohatit sortiment výsadbou autochtonních teplomilných dřevin, zejména babyky.

 

Geobiocenologická typizace: 2 BD 3

Stupeň ekologické stability: 3, 4

Typ prvku a biogeografický význam: Interakční prvek