Při žlebech

Katastrální území: 

Lokalizace: 

0,5 km severozápadně nad Besénkem při okraji lesního komplexu

Rozloha: 

1,30 ha

Nadmořská výška: 

315 – 348 mnm

Ekotop: Strmější svahy východní až severovýchodní expozice do úzké nivy Besénku v nadm. výšce 315 – 348 m. Při okraji vystupují rulové skalky, v minulosti těžené v drobném lůmku. Kamenité mezotrofní až eutrofní hnědé půdy. Mírně teplá poloha.

Porosty s převahou dubu zimního a habru. Bylinné patro tvoří Stellaria holostea, Adoxa moschatelina, Corydalis fabacea, Asarum europaeum, Lamium galeobdolon, Lathyrus vernus, Pulmonaria officinalis aj.

Ohrožení: Nejstarší část ohrožena holosečným zásahem s následnou umělou obnovou jehličnany.

Zásady péče: Nejstarší porost je nutno obnovit opět na převážně dubový. Při probírkách v mladších porostech podporovat dub na úkor habru.

 

ÚSES: Ekologicky významný krajinný prvek. Lokální význam. V LÚSES se nachází při trase lokálního biokoridoru Besénku.

Biota:   3 B 3: Querci-fageta typica

3 B/C 3: Querci-fageta aceris