Pod skalou

Katastrální území: 

Lokalizace: 

Asi 700 m jižně od Maršova

Délka: 

750 m

Ekotop: jižně orientovaný prudší svah, rozčleněný systémem protierozních mezí

Stručná charakteristika stávajícího stavu: meze jsou zarostlé liniovými dřevinnými společenstvy s listnatými stromy včetně ovocných a keři.

Cílová společenstva: liniová dřevinná a travinobylinná společenstva

Návrh základních opatření: Ponechat přírodnímu vývoji

 

Funkční typ a biogeografický význam: soustava interakčních prvků

Geobiocenologická typizace: 3 B 3

Stupeň ekologické stability: 3-4