Pod Petrovem

Katastrální území: 

Lokalizace: 

800 m severně od Lažánek

Rozloha: 

1,00 ha

Nadmořská výška: 

400 – 422 mnm

Ekotop: Okrouhlý, kamenitý až suťový vršek kopce a prudší, východně orientovaný svah, členěný soustavou úzkých protierozních mezí a kamenic v nadm. v. 400 - 422 m.

V západní části na suti lesík s převahou habru a příměsí dubu zimního, v bylinném podrostu lipnice hajní (Poa nemoralis), a nitrofilní druhy jako kakost smrdutý (Geranium robertianum), kopytník evropský (Asarum europaeum). Na mezích a kamenicích jsou dřevinné lemy keřů, zejména lísky, šípku a habru, dubu zimního a břízy. Mezi jednotlivými mezemi je zatravnění, louky mají kulturnípolokulturní charakter. Místy jsou ostrůvky lad s teplomilnými druhy rostlin. Nacházíme zde šedivku šedou (Berteroa incana), máčku ladní (Eryngium campestre), mateřídoušku polejovitou (Thymus pulegioides), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), jetel rolní (Trifolium arvense) devaterník vejčitý (Helianthemum ovatum), lnici květel (Linaria vulgaris), pryšec chvojku (Tithymalus cyparissias), šalvěj luční (Salvia pratensis), jahodník zelený (Fragaria viridis), svízel syřištový (Galium verum), čičorku pestrou (Coronilla varia), kozí bradu luční (Tragopogon pratensis), řebříček sp. (Alchemilla sp.) Na kraji lesa roste jetel podhorní (Trifolium alpestre), pryšec chvojka (Tithymalus cyparissias), kručinka barvířská (Tenista tinctoria) aj.

Důvod ochrany: Zachování biodiverzity a harmonické kulturní krajiny. Ochrana krajinného rázu.

Ohrožení: Souvislým zalesněním lučních enkláv.

Zásady péče: Stavební uzávěra. Ponechat dosavadní využití.

 

Ekologická síť: Ekologicky významný krajinný prvek. Význam lokální. V ÚSES má funkci interakčního prvku.

Biota: 3 B 3 Querci-fageta typica, typické dubové bučiny

3 B 1-2: Querci-fageta humilia, zakrslé dubové bučiny