Pod horou

Katastrální území: 

Délka: 

200 m

Současný stav: Údolní zářez přítoku do Pejškovského potoka, ve spodní části u obce ovocné stromy.

Využívání: Doprovodná zeleň vodního toku.

Návrh opatření: Bez zásahu

Cílová společenstva: Liniové společenstvo

 

Funkční typ a geobiografický význam: Interakční prvek

Geobiocenologická typizace: 3 B 3

Stupeň ekologické stability: 3