Pod horkou (Zahrady pod horkou)

Katastrální území: 

Lokalizace: 

jihovýchodně až východně od Lažánek

Rozloha: 

1,00 ha

Nadmořská výška: 

395 – 420 mnm

Ekotop: Svah jihovýchodní expozice a dno úvalovitého údolí s prameništěm potoka. Na bázi svahu pod lesem Horka je vyskládaný starý kamenný val. Nadm. v. 395 - 420 m.

Území tvoří zatravněné extenzívní sady, zahrady, malá políčka, v J části podél potoka mezofilní louky s vlhkomilnými druhy rostlin. Při jižním okraji je souvislý kamenný val, zarostlý specifickou vegetací lišejníků a mechů. Území je biotopem hmyzu motýlů. Na bázi svahu pod Horkou je na svahu druhově bohatá louka. Roste na ní úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria), zvonek rozkladitý (Campanula patula), prorostlík srpkovitý (Bupleurum falcatum), ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys), mateřídouška polejovitá (Thymus pulegioides), devaterník vejčitý (Helianthemum ovatum), světlík lékařský (Euphrasia rostkoviana), máčka ladní (Eryngium campestre), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), krvavec menší (Sanquisorba minor) a j. Významný biotop motýlů.

Důvod ochrany: Zachování biodiverzity a harmonické kulturní krajiny. Ochrana krajinného rázu a historických struktur obce.

Ohrožení: Zalesněním luk.

Zásady péče: Ponechat dosavadní využití. Louky pravidelně kosit.

 

Ekologická síť: Ekologicky významný krajinný prvek. Význam lokální. V ÚSES má postavení interakčního prvku.

Biota: 3 AB 3: Querci-fageta, dubové bučiny

3 BC 32: Querci-fageta tiliae aceris, lipojavorové dubové bučiny

3-4 BC 4: Faxini-alneta, jasanové olšiny