Pískovna

Katastrální území: 

Lokalizace: 

na okraji katastru VSV od Sentic a přesahuje do k.ú. Čebín

Rozloha: 

0,80 ha

Celková výměra: 0,8 ha, výměra v k.ú.: 0,4 ha (přesahuje do k.ú. Čebín).

Podstatné charakteristiky stanoviště: opuštěný, částečně zatopený dobývací prostor někdejší pískovny

Stručná charakteristika současného stavu: v jezírku litorální společenstva ostříc, orobince a rákosu, na březích skupinově nálet vrb, osiky, břízy a různých keřů. V okolních svazích travobylinná ladní společenstva přírodě blízkého charakteru i ruderalizovaná, s roztroušeným náletem růže šípkové a trnky. Jezírko je významným biotopem obojživelníků a vodního hmyzu

Cílový stav: jezírko, náletové porosty dřevin, ladní bylinná společenstva

Návrh základních opatření: ponechat přirozenému vývoji

 

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek

Geobiocenologická typizace: 2 BD(B) 3

Stupeň ekologické stability: 3

Kostra ekologické stability: nově vymezený EVSK Písečňák