Ožlabský

Katastrální území: 

Rozloha: 

0,20 ha

Charakteristika ekotopu a bioty: Ostrůvek vzrostlé dřevinné vegetace lesního charakteru, řídký zápoj. Druhová skladba dřevin: Quercus sp., Pinus sylvestris, Betula pendula, Rosa canina.

Návrh opatření:Ponechat, v současném stavu přirozenému vývoji.

 

Součást kostry ekologické stability krajiny – 4. stupeň, EVKP lokálního významu

Funkce: interakční prvek

Geobiocenologická typizace: 3 AB 3