Ovčárna

Katastrální území: 

Rozloha: 

1,00 ha

Současný stav: Vytrvalé travní společenstvo s keři janovce a četnými teplomilnými druhy rostlin na okraji lesního komplexu ve svažitém terénu jihozápadní expozice.

Významné druhy rostlin: dub zimní, borovice lesní, hloh jednoblizný, růže šípková, brslen bradavičnatý, janovec metlatý, kostřava žlábkovitá, psineček tuhý, máčka ladní, chrpa rýnská, divizna rakouská, mateřídouška vejčitá, radyk prutnatý, pupava nízká, pupava obecná, rozrazil klasnatý, prasetník kořenatý, mařinka psí, hvozdík kartouzek, kručinka chlupatá, kručinka barvířská, hlaváč bledožlutý, sesel sivý, lnice kručinkolistá. Celkem zjištěno 78 rostlinných druhů.

Znehodnocení: není patrné

Návrh opatření: zabránit nežádoucí sukcesi, ponechat stávajícímu využití.

Cílová společenstva: Querceta petraeae humulia sup., zakrslé doubravy v.st.

Travobylinná společenstva na suchých a teplých stanovištích, keřová společenstva

 

Funkční typ a biogeografický význam: BK 6 – funkční

Geobiocenologická typizace: Stepní společenstvo Cirsio-Brachypodion, 2 B 2

Stupeň ekologické stability: 4