Nivky

Katastrální území: 

Rozloha: 

21,00 ha

Současný stav: Porost mezí a extenzivních zplanělých sadů mezi lesními porosty na svazích J a JV expozice ovlivněný částečně provozem vojenského cvičiště. Po stránce květeny je areál velmi cenný vzhledem k výskytu řady teplomilných druhů a značné druhové diverzitě. Střídají se zde úhory s lesostepí, v celém areálu roste cca 300 rostlinných druhů.

Významné druhy rostlin: růže šípková, líska obecná, dub letní, bříza bílá, janovec metlatý, trnka obecná, ptačí zob obecný, svída krvavá, ostružiník, třešeň, trnovník akát, topol osika, dub mnohoplodý, dub žlutavý, brslen bradavičnatý, růže galská, růže malokvětá, jitrocel kopinatý, řebříček obecný, kostival lékařský, jahodník, vlčí bob obecný, kostřava walliská, ostřice nízká, ostřice časná, ostřice jarní, rozrazil rozprostřený, rozrazil jarní, rozrazil Dilenův, chrpa chlumní, psineček tuhý, strdivka sedmihradská, máčka ladní, černýš hřebenitý, řebříček chlumní, řepíček lékařský, pelyněk pravý, astra chlumní, vousatka prstnatá, rožec lepkavý, hvozdík kartouzek, čilimník řezenský, chrpa čekánek, chrpa rýnská, modřenec hroznatý, světlík tuhý, smolnička obecná, smldník jelení, vítod chocholatý, mochna písečná, krvavec menší, rozrazil klasnatý, pryskyřník cibulkatý, řepovník vytrvalý, sesel sivý, starček Jakubův, kuřinka červená, divizna rakouská, vikev tenkolilstá, záraza větší, pýr prostřední chlupatý, štírovník růžkatý chlupatý.

Významné druhy živočichů: modrásek vikvicový, modrásek hnědoskvrnný, okáč voňavkový, kobylka křídlatá, kobylka šedá, cvrčivec révový, saranče vlašská, saranče modrokřídlá, Phyllobrostis hartmanii – jediné naleziště v ČR.

Znehodnocení: postupné zarůstání dřevinami a plevelnými druhy, činností vojenského cvičiště

Návrh opatření: omezit vojenskou činnost, aby nedocházelo k narušení rostlinného krytu, zamezit zarůstání a ruderalizaci

Cílová společenstva: Querceta petraeae humilia sup., zakrslé doubravy v. st.

Travinobylinná společenstva na suchých a teplých stanovištích s nezapojenými dřevinami, keřová společenstva

 

Funkční typ a biogeografický význam: BBC 1 – reprezentativní, funkční

Geobiocenologická typizace: 2 B 2

Stupeň ekologické stability: 3-4