Nivky

Katastrální území: 

Rozloha: 

0,40 ha

Zbytek výrazné erozní rýhy s občasným prameništěm v nadmořské výšce 274 – 278 m. Ostrůvek dřevinné vegetace tvořené topoly, duby zimními, trnkami, bezem černým aj. uprostřed orné půdy. Hnízdiště ptactva (ťuhýk šedý).

Zásady péče: ponechat přirozenému vývoji.