Nad starou tratí

Katastrální území: 

Rozloha: 

3,00 ha

Nadmořská výška: 

260 – 270 mnm

Krátké strmé svahy jihozápadní expozice do široké říční nivy Svratky s místy vystupujícím skalním podložím, s listnatými porosty s dominancí dubu zimního (Quercus petraea) s příměsí habru obecného (Carpinus betulus), babyky obecné (Acer campestre), jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) a buku lesního (Fagus sylvatica). Ve spodní části u drobného potůčku vrba křehká {Salix fragilis), olše lepkavá (Alnus glutinosa) a kríženci topolu (Populus sp.).

Významné druhy rostlin: blatouch bahenní (Caltha palustris), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), dymnivka dutá (Corydalis cava), dymnivka plná (Corydalis solida), dymnivka nízká (Corydalis pumila).

Péče: při výchovných zásazích je třeba zachovat a podpořit pestrou dřevinnou skladbu, podporovat zejména ojediněle vtroušený buk.