Nad roklí

Katastrální území: 

Rozloha: 

1,00 ha

Délka: 

0,35 km

Nadmořská výška: 

446 – 470 mnm

Horní část přirozené svodnice, v horní části ochranné pásmo vodního zdroje s travnatým porostem, v dolní části postupně přechází v ruderální společenstva - bez černý (Sambucus nigra), v údolním zářezu dřevinný porost se stromovým patrem složeným mimo jiné z břízy (Betula sp.), javoru klenu (Acer pseudoplatanus), vyskytuje se zde i cizorodý akát (Robinia pseudacacia).

Péči: Zamezit ruderalizaci, kosení travnatých ploch, odstranit akát.