Nad řekou

Katastrální území: 

Rozloha: 

12,00 ha

Nadmořská výška: 

240 – 340 mnm

Velmi strmé pravobřežní svahy hlubokého údolního zářezu Svratky; nad jejím výrazným meandrem jsou amfiteátrovitě uspořádány s východní, jihovýchodní a severovýchodní expozici. Zhruba uprostřed vystupuje skalnatý hřbet krystalických vápenců. Jedinečná mozaika přírodě blízkých až přirozených (pralesovitých) lesních porostů pestré dřevinné skladby. V severní části krnící a netvárné porosty dubu zimního (Quercus petraea) s borovicí lesní (Pinus sylvestris) a jedlí bělokorou (Abies alba), v převážné části sut'ové lesy s dominancí javoru klenu (Acer pseudoplatanus) a lípy srdčité (Tilia cordata) i velkolisté (Tilia platyphyllos), s příměsí dubu zimního, buku lesního (Fagus sylvatica), habru obecného (Carpinus betulus), jedle a jilmu (Ulmus sp.), zejména na skalách keře brslenu bradavičnatého (Euonymus verrucosa) a svídy krvavé (Swida sanguinea).

Péče: větší část ponechat přirozenému vývoji. V severní části je třeba postupně omezovat podíl borovice, jinak ponechat přirozenému vývoji.