Mlýnisko

Katastrální území: 

Rozloha: 

1,20 ha

Nadmořská výška: 

245 mnm

Příbřežní část nivy Svratky, kde koncem 50. let byly pro zlepšení průtočnosti vybagrovány tři říční ostrůvky a řečiště ohrázováno. Vznikl tak mokřadní prostor, který postupně zarostl náletem vrb (Salix sp.). Při severním okraji je mělká tůň v místě bývalé pískovny.

Porost měkkého luhu s převahou vrby křehké (Salix fragilis) a vrby bílé (Salix alba) s příměsí olše lepkavé (Alnus glutinosa). Na vyvýšené části porost jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) a javoru mléče (Acer platanoides) se dvěma mohutnými topoly černými (Populus nigra), starými více jak sto let.

Významné druhy živočichů: Čolek obecný (Triturus vulgaris), rosnička zelená (Hyla arborea), ropucha obecná (Bufo bufo), cvrčilka říční (Locustella fluviatilis).

Významné druhy rostlin: Blatouch bahenní (Caltha palustris), šmel okoličnatý (Butonus umbellatus), v roce 1987 sem byla introdukována populace asi 100 jedinců sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis).

Péče: Vymístit kynologické cvičiště, likvidovat nevhodnou smrkovou výsadbu, odbahnit tůně, zajistit ochranu mohutných topolů černých, zdravotní a výchovné probírky.