Mezi zelami

Katastrální území: 

Rozloha: 

0,50 ha

Nadmořská výška: 

435 – 460 mnm

Zhruba 8 m hluboká strž ve sprašových hlínách a svahovinách se strmými, místy až kolmými svahy a dnem trvale zamokřeným s periodickým potokem. V dolní části vystupuje fylitové podloží. Ve strži druhově bohaté dřevinné klenbové společenstvo, zčásti vzniklé spontánně, zčásti výsadbou smrku (Picea abies), modřínu (Larix decidua), akátu (Robinia pseudacacia) a borovice černé (Pinus nigra). Z autochtonních druhů převažuje habr obecný (Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata) a osika obecná (Populus tremula), v keřovém lemu na okraji se vyskytuje trnka obecná (Prunus spinosa), svída krvavá (Swida sanguinea), líska obecná (Coryllus avellana) a brslen evropský {Euonymus eropaea).

Péče: těžba dřeva jednotlivým výběrem, přednostně nepůvodních vysazených dřevin, převod na přirozenou dřevinnou skladbu.