Maršovský žleb

Katastrální území: 

Lokalizace: 

1 300 m severně od Lažánek v Maršovském žlebu.

Rozloha: 

2,80 ha

kotop: Dno hlubokého, zaříznutého údolí s potoční nivou a potokem meandrujícím v náplavách. V místě zaústění pravostranného přítoku je náplavový kužel. Potok sám je místy zahloubený. Od severu je louka lemovaná zpevněnou cestou. Od jihu potokem.

Luční enkláva na dně údolí, místy zarůstající keři vrb i olší lepkavých. Luční porost má přírodě blízký charakter, je v něm vysoký podíl přirozeně rostoucích druhů, převažují společenstva Arrhenatherion. Vyskytuje se v něm pryskyřník prudký (Ranunculus acer), kopretina bílá (Leucanthemum album), kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi), pcháč zelinný (Cirsium oleraceum), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), popenec břečtanolistý (Glechoma hederacea), kakost luční (Geranium pratense), pryskyřník kosmatý (Ranunculus lanuginosus), podél toku a na bázích svahu orsej jarní (Ficaria verna), blatouch bahenní (Caltha palustris), sasanka hajní (Anemone nemorosa), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kopytník evropský (Asarum europaeum), zběhovec ženevský (Ajuga genevensis), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), dymnivka plná (Corydalis solida), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) aj. Na podzim bohatý výskyt ocúnu jesenního (Colchicum autumnale). Podél potoka je břehový porost z jasanu ztepilého, klenu, habru, zpočátku jsou v něm i vrby, babyky a lísky. Báze svahu při jižním okraji je zaklenuta klenbovým společenstvem. Od lesní silnice je louka izolována lemem listnatých stromů, ve kterém je klen, lípa srdčitá, jasan, habr a dub zimní, včetně keřů trnky a svídy. Podél potoka je neofyt netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) a netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora).

Důvod ochrany: Zachování biodiverzity a harmonické kulturní krajiny.

Zásady péče: Louku pravidelně kosit.

 

Ekologická síť: Ekologicky významný krajinný prvek. Význam lokální. V ÚSES má funkci místního biokoridoru.

Biota: 3-4 BC 4: Faxini alneta, jasanové olšiny