Maršovské sady

Katastrální území: 

Lokalizace: 

východně od zastavěného území na svazích nad Maršovským žlíbkem

Rozloha: 

5,50 ha

Ekotop: Svahy jihovýchodní a severozápadní expozice obklopující horní část Maršovského žlíbku. Na dně údolí s pramennou částí potoka, a zaústěnou kanalizací z obce. Neupravený potok meandruje v náplavách ve zvýšené nivě. Na pravém, krátkém, strmém břehu s výchozy skalního podloží jsou nad potokem menší skalky.

V horní části údolí je niva zatravněná a na krátkém svahu lemovaná lesním porostem, tvořeném linií jasanů, lípy velkolisté a habru s jedním smrkem. V poměrně úzké nivě je vlhkomilné, sečené luční společenstvo s jednotlivými ovocnými stromy, potok je lemován starými, odumírajícími hlavatými vrbami. V mezofilním travinobylinném společenstvu jsou vlhkomilné druhy: bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), kontryhel obecný (Alchemilla vulgaris), kopretina bílá (Leucanthemum album), kakost luční (Geranium pratense), popenec břečtanolistý (Glechoma hederacea) a jednotlivé ovocné stromy (hrušně, jabloně, švestky i třešně) a nově vysazené mladé stromky. Místy je jinak souvislý drn porušen (zahrádky). Na obou svazích jsou souvislé zatravněné extenzívní oplocené vysokokmenné sady s druhově bohatými travinobylinnými porosty s dlouhodobým vývojem a zachovanou kontinuitou ekosystémů, na které je vázán výskyt denních i nočních motýlů. Významnou složkou sadů jsou vedle lučních porostů zejména staré ovocné odrůdy.

Důvod ochrany: uchování krajinného rázu, zachování starých ovocných odrůd, uchování kontinuity trvalých travních společenstev.

Zásady péče: ve žlebu bude umístěna ČOV, stavba ČOV musí být provedena co nejšetrněji vůči společenstvům VKP.

 

ÚSES: Ekologicky významný krajinný prvek. Lokální význam.

Biota:   3 AB 3 Querci-fageta, dubové bučiny (na svazích)

4 BC-C 5 Fraxini-alneta aceris, jasanové olšiny s javorem (na dně žlíbku )