Louka nad Sečemi

Katastrální území: 

Lokalizace: 

1,1 km severozápadně od Březiny

Rozloha: 

0,60 ha

Ekotop: Mírný svah JV expozice končí agrární terasou v nadm. výšce 345-360 m. Hnědé půdy na hlubokých svahovinách.

Stručná charakteristika stávajícího stavu: Při lesním okraji neobhospodařovaná polokulturní louka v přirozeném vývoji v travinobylinná lada. Dominují zde řebříček obecný,černohlávek obecný, mrkev lesní, třezalka tečkovaná, chrpina luční aj. Louka často rozrývána černou zvěří. Při spodním okraji souvislá linie dřevin - trnka obecná, růže šípková, babyka, akát. Travinobylinnému společenstvu hrozí postupný zánik v důsledku zarůstání živelným náletem dřevin.

Cílová společenstva: Trvalý travní porost, lada.

Návrh základních opatření: Na k.ú. Březina se jedná o zcela ojedinělé přírodě blízké společenstvo polokulturních luk. Aby nedošlo k jeho zániku, je třeba ho pravidelně kosit.

 

Typ prvku a biogeografický význam: Interakční prvek

Geobiocenologická typizace: 2 B 3

Stupeň ekologické stability: 3