Kručinková stráň

Katastrální území: 

Rozloha: 

0,75 ha

Součastný stav společenstev: Luční porost na SV svahu v nadm. výšce 460 - 480 m. Od pole oddělena mezí porostlou bukem, habrem, dubem, svídou krvavou, trnkou, růží šípkovou, ve střední části svahu linie třešní. V přírodě blízkém travnatém porostu z nápadných bylin např. smolnička obecná, devaterník penízkovitý, šalvěj přeslenitá, hojný výskyt kručinky německé a barvířské, čilimníku řezenského.

Využívání: extenzívně využívaná louka až lada

Významné druhy rostlin: čilimník řezenský

Významné druhy živočichů: zaznamenány hlasové projevy křepelky

Znehodnocení: Část plochy zarůstá náletem osiky, hrozí i zalesnění plochy (louka při lesním okraj i zalesňována bukem a habrem).

Návrh opatření: Plochu nezalesňovat, jako dosud extenzívně využívat, dřevinné linie ponechat samovolnému vývoji, vysokokmenné ovocné stromy možno po dožití obnovit.

Cílová společenstva: luční s dřevinnými liniemi

 

Funkční typ a biogeografický význam: Interakční prvek lokální

Geobiocenologická typizace: 4 AB 4, 4 B 4

Stupeň ekologické stability: 3 - 4