Křížky

Katastrální území: 

Rozloha: 

0,30 ha

Nadmořská výška: 

320 – 340 mnm

Erozní rýha ve svahu jižní expozice pod silnici III/38522. Podloží je tvořeno vápnitými spodnodevonskými jíly. Rýha slouží jako občasná vodoteč, na dně zarostlá vrbami (Salix sp.), ve svazích převládá babyka (Acer campestre). Horní část je ruderalizovaná a místy jsou malé divoké skládky.

Péče: Zabránit eutrofizaci a s ní spojené ruderalizaci, odstranit skládky a zabránit dalšímu ukládání odpadů.