Krajiny

Katastrální území: 

Lokalizace: 

Asi 600 - 700 m severně od Maršova na svahu nad Maršovským potokem

Rozloha: 

1,70 ha

Ekotop: krátký, prudší, vypuklý, severovýchodně orientovaný svah, spadající do údolí Maršovského potoka, členěný starými mezemi.

Ve východní části jsou travinobylinná lada s převahou trav a s ostrůvky původní bylinné vegetace s výskytem Teucryum chamaedrys, Astragalus glycyphyllos, Hypericum perforatum a s jednotlivými keři šípku. Na svahu strže nad cestou navazují meze se zplanělými ovocnými stromy a keři. V západní části navazuje na plošině na okraji lesa částečně kosený, travinobylinný, druhově pestrý luční porost s výskytem: Campanula patina, Pimpinella saxifraga, Tithymalus cyparissias, Hieracium sp., Plantago lanceolata, Prunella vulgaris aj. Západním směrem je louka již zalesněná. Na okrajích na mezích jsou dřevinná liniová společenstva i soliterní stromy, habry, hlohy,líska, šípek, svída krvavá, ojediněle i duby zimní.

Důvod ochrany: Území je ojedinělým přírodě blízkým lučním segmentem v intenzívně zemědělsky využité krajině.

Ohrožení: nebezpečí představuje zalesnění a nálet lesních dřevin, stejně jako postupná degradace porostů.

Zásady péče: pečovat o luční porost, pravidelně jej kosit, nezalesňovat. Rovněž ve východní části na svahu obnovit louku kosením, nebo vypásáním.

 

ÚSES: Ekologicky významný krajinný prvek. Lokální význam. Interakční prvek.

Biota: 4 B 3 Fageta typica, typické bučiny