Kotouloska

Katastrální území: 

Lokalizace: 

1,2 km východně od Kuřimi

Rozloha: 

1,50 ha

Nadmořská výška: 

335 – 375 mnm

Ekotop: Báze široce klenutého hřbetu Zlobice s J-JZ expozicí v nadm. výšce 335 – 375 m.

Přirozená až přírodě blízká lesní společenstva doubrav ve stadiu dorůstání s příměsí akátu a ekotonovými lemy podél jižního okraje s výskytem xerotermofytů a vzácných druhů rostlin.

Synusii podrostu tvoří Poa nemoralis, Brachipodium pinatum, Festuca heterophylla, Festuca ovina, Festuca rupicola, Luzula luzuloides, Allium scorodoprasum, Anthericum ramosum, Bupleurum falcatum, Campanula persicifolia, Campanula glomerata, Calamintha clinopodium, Inula hirta, Inula ensifolia, Linum tenuifolium, Primula veris, Prunella grandiflora, Pyrethrum corymbosum, Polygala comosa, Potentilla alba, Silene inflata, Steris viscaria, Sedum maximum, Thalictrum lucidum, Tithymalus polychroma, Trifolium alpestre, Trifolium rubens, Veronica spicata, Vincetoxicum hirundaria aj.

Důvod ochrany: Výskyt vzácných druhů rostlin

Ohroženo dalším rozvoje akátu a zastíněním.

Zásady péče: postupná likvidace akátu.

 

ÚSES: Ekologicky významný krajinný prvek. Lokální význam.

Biota:   1 B n: Querceta petraeae typica, typické dooubravy

1 BD n: Ligustri-querceta, doubravy s ptačím zobem

2 B n: Fagi-querceta typica, typické bukové doubravy