Kosová

Katastrální území: 

Lokalizace: 

Východně od Lažánek

Rozloha: 

2,50 ha

Nadmořská výška: 

396 – 438 mnm

Ekotop: Prudký svah JZ expozice spadající do údolí potoka Hranečníku pod vrchem Kosová, členěný systémem sta­rých kamenných protierozních mezí a teras. Slunná, teplá, výsušná poloha v nadm. v. 396 - 438 m.

Segment je tvořen starými, zatravněnými, extenzívními ovocnými sady, v severozápadní části jsou na svahu travinobylinná lada s náletem keřů. Na okraji při cestě roste submediteránní, teplomilný, pravděpodobně zplanělý druh, šanta kočičí (Nepeta cataria), kdysi pěstovávaný jako léčivka. Z typicky ladních druhů nacházíme jehlici trnitou (Cnonis spinosa), úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria), zvonek rozkladitý (Campanula patula), mydlící lékařskou (Saponaria officinalis), mateřídoušku polejovitou (Thymus pulegioides), máčku ladní (Eryngium campestre), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), krvavec menší (Sanquisorba minor), tolici rozprostřenou (Medicago prostrata), pryšec chvojku (Tithymalus cyparissias), kručinku barvířskou (Tenista tinctoria), kostřavu ovčí (Festuca ovina), kozí bradu luční (Tragopogon pratensis), svízel syřištový (Galium verum), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), chrpu čekánek (Cetaurea scabiosa), hlaváč bledožlutý (Scabiosa ochroleuca). Travinnobylinná lada se střídají s plochami křovitých lad se svídou, šípkem, hlohem, ptačím zobem. Zatravněné staré neošetřované sady jsou na úzkých kamenných terasách. Převažují švestky, dále třešně, jabloně, místy ořešáky. V podrostu jsou stejné druhy chybí šanta kočičí, přibyla čičorka pestrá (Coronilla varia), silenka nadmutá (Silene inflata), na kamenných teráskách je speciální vegetace rozchodníků a lišejníků. Terásky místy zarůstají keři brslenu bradavičnatého i trnky, jinde nastupuje akátová sukcese. Místy se rozmáhají keře trnky a vytváří souvislý porost. V jihovýchodní části jsou nad potokem luční lada. Podél cesty v severozá­padní části je hustý dřevinný lem tvořený keři trnek, šípků, hlohů, svíd, babyk, včetně ovocných stromů a jasanů. V JV části je obydlená chata, při SV okraji smetiště.

Důvod ochrany: Zachování biodiverzity a harmonické kulturní krajiny. Ochrana krajinného rázu a historických struktur obce.

Ohrožení: zástavbou, zarůstáním keřů, dalším zplaňováním či usycháním ovocných stromů.

Zásady péče: Ponechat dosavadní využití, vhodná je obnova sadů s ponecháním zatravnění. Likvidovat akáty.

 

Ekologická síť: Ekologicky významný krajinný prvek. Význam lokální. V ÚSES má funkci interakčního prvku.

Biota: 2 AB 2-3 Fagi-querceta, bukové doubravy

3 AB 3: Querci-fageta, dubové bučiny