Klucanina – Zmoly

Katastrální území: 

Rozloha: 

9,00 ha

Nadmořská výška: 

280 – 395 mnm

Mírné až strmé jihovýchodně exponované svahy, výrazně zbrázděné až 10 metrů hlubokými stržemi ve sprašových hlínách se z větší části přestárlou kmenovinou buku lesního (Fagus sylvatica), značně tloušťkově i výškově rozrůzněnou, s příměsí borovice lesní (Pinus sylvestris), smrku ztepilého (Picea abies) a ojediněle i jedle bělokoré (Abies alba), z menší části jde o bukovou tyčovinu. V území je řada doupných stromů. Součástí území je lesostepní polanka zcela nevhodně zalesněná smrkem s mizejícími populacemi vzácných druhů rostlin. Významné druhy rostlin: Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), hvězdnice chlumní (Aster amellus), růže galská (Rosa gallica), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum).

Péče: Zachování a rozvoj bukového porostu, aplikovat clonnou seč s dlouhou dobou obnovní, v první řadě je třeba vytěžit jehličnaté dřeviny kromě jedle, obnovovanou plochu je třeba oplotit (ochrana před zvěří), pro záchranu vzácných druhů rostlin je třeba obnovit lesostepní polanku likvidací části smrkové kultury.