Kláda (Na Vrších)

Katastrální území: 

Lokalizace: 

500 m severozápadně od Holasic na kraji lesa

Rozloha: 

0,50 ha

kotop: Vršek a svah SZ expozice s kamenicí, v podloží serititické kvarcity. Relativně teplá slunná poloha.

Na okraji lesa na kamenitém vršku roste skupina dubů zimních. Pod duby, v ekotonovém lesním okraji, je bohatý výskyt vzácného xerotermofytu kalcifilní tendence, chráněné sasanky lesní (Anemone sylvestris), na jednom z okrajů svého rozšíření. Na les navazují travinobylinná lada s teplomilnými druhy rostlin jako je čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis), prorostlík srpkovitý (Bupleurum falcatum), hrachor černající (Lathyrus niger), devaterník sp. (Helianthemum sp.). Dále zde roste ožanka kalamandra (Teucryum chamaedrys), divizna rakouská (Verbascum austriacum), pryšec chvojka (Tithymalus cyparissias), voskovka menší (Cerinthe minor), mochna nátržník (Potentilla erecta), kručinka barvířská (Tenista tinctoria), bojínek tuhý (Phleum phleoides). Mísí se zde druhy ladní s druhy lesními, konvalinkou vonnou (Convallaria majalis), kokoříkem vonným (Polygonatum odoratum). Na vršku jsou keře lísky, babyky, svídy, ptačího zobu. Do lesa vykliňuje ladní enkláva s máčkou ladní (Eryngium campestre), svízelem syřištovým (Galium verum), ovsíkem vyvýšeným (Arrhenatherum elatius), zvonkem rozkladitým (Campanula patula), úročníkem bolhojem (Anthyllis vulnenaria), krvavcem menším (Sanquisorba minor), chrpou čekánkem (Cetaurea scabiosa) aj.

Důvod ochrany: Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin.

Ohrožení: Odkácením dubů, zalesněním jehličnany, zastíněním.

Zásady péče: Registrovat jako významný krajinný prvek. Ponechat duby na kraji lesa, nezalesňovat. Redukovat nálet habru mezi sasankami.

 

Ekologická síť: Ekologicky významný krajinný prvek. Význam lokální. V ÚSES má funkci interakčního prvku.

Biota: 2 BD 3 : Ligustri-querceta, doubravy s ptačím zobem