Jezírko

Katastrální území: 

Lokalizace: 

0,7 km východně od Maršova uprostřed polí.

Rozloha: 

3,50 ha (z toho 1 ha vodní plocha)

Ekotop: Nejméně 40 m hluboká rozsáhlá těžební jáma po těžbě kaolinu, ve spodní části zatopená. Velmi strmé svahy jsou rozčleněny hřbety a erozními rýhami. Nadmořská výška 420 - 448 m.

Na strmých svazích více méně souvislý, převážně přirozeným náletem vzniklý lesní porost s převahou břízy, s příměsí osiky, jívy, lísky, třešně, borovice lesní a černé a smrku, dubu zimního. V bylinném podrostu nastupují hájové druhy - Carex digitata, Poa nemoralis, Asperula odorata, Melampyrum nemorosum aj. Kolem vodní hladiny tvoří místy litorální lem Typha latifolia, Juncus conglomeratus aj. Jezírko je významnou lokalitou rozmnožování obojživelníků, výskyt užovky obojkové Natrix natrix.

Ohrožení: Lokalita je poškozována živelnou rekreací - hustá sít stezek, eroze, pálení ohňů.

Zásady péče: Lokalita by měla být zahrnuta do lesního půdního fondu. Místo krátkověkých pionýrských dřevin je třeba vnášet dlouhověké dřeviny přirozené skladby - buk a dub zimní, vhodné jsou i javory a lípy.

Porost: není začleněn do lesního půdního fondu

 

ÚSES: Ekologicky významný krajinný prvek. Význam lokální. Začlenit do MÚSES jako biocentrum.

Biota:   3 B 3 Querci-fageta typica, typické dubové bučiny

3 BC 3 Querci fageta tiliae-aceris, lipojavorové dubové bučiny