Jezera

Katastrální území: 

Lokalizace: 

1,7 km severně od stadionu v Kuřimi v polní enklávě mezi lesy

Rozloha: 

0,60 ha

Nadmořská výška: 

405 mnm

Ekotop. Malá podmáčená terénní deprese na široce klenutém hřbetu Zlobice v nadm. výšce cca 405 m.

Travinobylinná mokřadní společenstva s výskytem vysokých ostřic jako Carex supina, Carex nigra, Carex versicaria, Viola canina, Ranunculus acer aj.

Důvod ochrany: Výskyt vzácných druhů rostlin.

Ohrožení: Potenciálně ohroženo odvodněním nebo zarůstáním

Zásady péče: zabránit zarůstání dřevinami a ruderálními druhy

 

ÚSES: Ekologicky významný krajinný prvek. Lokální význam.

Biota: 2 B 4 Fagi-querceta typica, typické bukové doubravy