Hradisko

Katastrální území: 

Rozloha: 

3,00 ha

Nadmořská výška: 

300 – 347 mnm

Strmé svahy vápencového výběžku Žernovnické hrásti s jižní expozicí, s opuštěným zarůstajícím lomem na úpatí. Pastvinná lada s výskytem vápnomilných a teplomilných druhů, často chráněných (koniklec velkokvětý, rozrazil klasnatý, hvězdnice chlumní aj.). Bohatý výskyt teplomilných druhů hmyzu. Území zarůstá akátem.

Lilkvidovat akát, nehnojit, nezorňovat vrcholovou partii, nelámat kámen, možno jemně pást. Při případných archeologických výzkumech konzultovat s orgánem ochrany přírody.

Součást kostry ekologické stability: Ekologicky významný krajinný prvek, navrhujeme k legislativní ochraně jako maloplošné chráněné území (přírodní rezervace).