Homole

Katastrální území: 

Rozloha: 

2,00 ha

Nadmořská výška: 

275 – 300 mnm

Současný stav: Travní společenstvo značně znehodnocené zarůstáním křovinami a plevelnými druhy, na svazích Lubě s jižní expozicí v nadm. výšce 275 – 300 m.

Významné druhy rostlin: svída krvavá, lípa malolistá, růže šípková, líska obecná, brslen evropský, trnka obecná, trnovník akát, mochna přímá, chřest obecný, kostřava žlábkovitá, oman hnidák, sesel sivý, vikev tenkolistá, violka srstnatá, hořčík jestřábníkovitý, divizna rakouská, máčka ladní, starček Jakubův, pýr prostřední, radyk prutnatý, jestřábník chlupáček.

Významné druhy živočichů: okáč bojínkový, okáč lesní, cvrček polní, kobylka křídlatá, saranče vlašská

Znehodnocení: ohroženo zmenšováním plochy, zarůstáním křovinami a progresivními druhy (pýr, ovsík)

Návrh opatření: odstraňování křovin, kosení

Cílová společenstva:   Fagi-querceta typica, typické bukové doubravy

Fagi-querceta tiliae, lipové bukové doubravy

Travinobylinná společenstva na suchých a středně vlhkých stanovištích, keřová

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek č. 11

Geobiocenologická typizace: Travní společenstvo původně  Cirsio-Brachypodium, nyní degradované 2 B-BD 3

Stupeň ekologické stability: 3