Heroltický potok

Katastrální území: 

Rozloha: 

0,85 ha

Nadmořská výška: 

262 – 274 mnm

Břehové porosty složené z vrb (Salix sp.), olše lepkavé (Alnus glutinosa) a keřového podrostu jívy (Salix caprea) a trnky (Prunus spinosa) podél Heroltického potoka s rákosinami v litorálním pásmu Heroltického rybníka a mokřadní bylinná společenstva podél toku.

Významné druhy rostlin: Blatouch bahenní (Caltha palustris), orsej jarní (Ficaria verna).

Péče: Pomístní dosadby břehového porostu, nedopustit ruderalizaci.