Hankovecký potok

Katastrální území: 

Lokalizace: 

1 - 1,5 km jižně od Maršova, z části v polích, z části v lesním komplexu.

Rozloha: 

4,00 ha (délka 1,3 km, šířka cca 30 m)

Ekotop: Dno údolí levostranného přítoku Bílého potoka v nadmořské výšce 350 - 460 m, v horní části mírněji, v dolní hluboce zaříznuté, se strmými svahy, i charakteru rokle. Na dně údolí četně kamenné stupně. Koryto písčité až štěrkovité, místy i balvanité. V dolní části potok tekoucí pod balvany. Relativně chladnější a vlhčí poloha dna údolí.

V horní části dřevinné liniové společenstvo uprostřed polí, kolem potoka břehový porost olše lepkavé, vrby křehké, místy travinná společenstva, zčásti i výsadba smrku. Ve střední a dolní části přírodě blízký, druhově i věkově rozrůzněný porost buku, jedle, smrku, s příměsí jasanu, habru, klenu a lípy. Druhově bohaté bylinné patro s heminitrofilními a mezotrofními druhy, např. Impatiens noli-tangere, Asarum europaeum, Pulmonaria officinalis, Geranium robertianum, Asperula odorata, Maianthemum bifolium, Dentaria bulbifera, Actaea spicata, Dryopteris filix-mas, Lamium galeobdolon, kolem potoka Chrysosplenium alternifolium. Příznivou vlhkost indikuje mj. Oxalis acetosella, z ruderálních druhů je roztroušeně rozšířena Impatiens parviflora. V posledním období je porost bez zásahu, s četnými padlými kmeny v různém stupni rozkladu. Významné refugium lesních druhů ptactva, možný biotop mloka.

Důvod ochrany: Přírodě blízký lesní porost s vysokou biodiverzitou

Zásady péče: Ponechat bez zásahu, či jednotlivý výběr dřevin.

 

ÚSES: Ekologicky významné liniové společenstvo. Lokální význam, málo vyhovující stav, funguje jako interakční prvek. Součást přírodního parku Údolí Bílého potoka.

Biota:   4 BC 4: Fageta aceris, javorové bučiny

3 B 3: Querci-fageta typica, typické dubové bučiny