Dálnice

Katastrální území: 

Rozloha: 

3,10 ha

Umělá terénní deprese vytvořená při stavbě dálničního tělesa a přilehlý zářez v nadm. výšce 289 m. V terénní depresi zvýšená hladina spodní vody. V dřevinné skladbě převažují vlhkomilné druhy - vrba křehká, vrba bílá, osika, topol bílý, vrba jíva, olše šedá, topol vlašský. V bylinném podrostu typické druhy vlhčích stanovišť (např. bršlice kozí noha). Svahy zářezu sušší s břízou bradavičnatou, osikou a topolem vlašským.

Zásady péče: ponechat přirozenému vývoji.