Braníškovské žleby

Katastrální území: 

Rozloha: 

3,00 ha

Nadmořská výška: 

430 – 490 mnm

Až 10 m hluboký rozdvojený žleb s pramennými úseky Maršovského potoka s listnatými porosty pestré druhové skladby s dubem zimním (Quercus petraea), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), bukem lesním (Fagus sylvatica), habrem obecným (Carpinus betulus).

Péče: rozsah dřevinných společenstev žlebů je větší než na porostní mapě; do lesního půdního fondu by měly být zařazeny i další části. Zachovat druhově pestrou listnatou dřevinnou skladbu, hospodařit jednotlivým výběrem.