Braníškovská horka

Katastrální území: 

Rozloha: 

5,00 ha

Nadmořská výška: 

448 – 490 mnm

Podélně i příčně zprohýbané severní a severovýchodní svahy, ve spodní části ohraničené strží s pramenným úsekem zdrojnice Maršovského potoka. Horní části svahů jsou kamenité. Tloušťkově i výškově rozrůzněný starý bukový (Fagus sylvatica) porost s ojedinělou příměsí dubu zimního (Quercus petraea), javoru klenu (Acer pseudoplatanus) a smrku ztepilého (Picea abies). Podél potůčku linie olše lepkavé (Alnus glutinosa), javoru klenu, jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) a jilmu (Ulmus sp.). V horní části mladší porost dubu zimního, břízy (Betula pendula) a osiky obecné (Populus tremula).

Péče: obnovovat s dlouhou obnovní dobou, oplocenkami zajistit přirozené zmlazení listnáčů. Nepřipustit přeměnu na jehličnatou monokulturu! Mohutný jilm při severním okraji si zasluhuje individuální ochranu.