Bílá skála

Katastrální území: 

Lokalizace: 

1,5 km jihojihovýchodně od Maršova, v lesním komplexu údolí levostranného přítoku Bílého potoka.

Rozloha: 

1,00 ha

Ekotop: Izolovaný vrchol kopce ve střední části svahů do údolí Bílého potoka, v nadmořské výšce 360 - 390 m, na severní straně oddělený Zářezem svahového údolí, na jižní straně sedlem, navazujícím na vrchol Nad studánkou. kopec tvoří ostrůvek devonských vilémovických vápenců, obklopený fylity. Na severní straně kolmý skalní sráz, vzniklý po těžbě vápence. Strmé svahy všech expozic. Půdním typem jsou mělké propustné rendziny, silně kamenité. Relativně sušší poloha, především na jižním svahu.

Přirozený až přírodě blízký listnatý porost, druhově i věkově rozrůzněný. Na jižních, východních a západních svazích se starými buky a s příměsí dubu zimního, habru, javoru mléče a borovice, na vrcholu skupina borovic, na severním svahu borovice, smrk, bříza a skupina keřů - líska, svída krvavá, brslen bradavičnatý a řešetlák počistivý. Lesní porost mezernatý, zvláště na vrcholu krnící. Druhově velmi bohaté bylinné patro s výskytem Cyclamen purpurascens, Bupleurum falcatum, Campanula persicifolia, Carex digitata, Vincetoxicum officinale, Digitalis grandiflora, Lathyrus vernus, Hepatica nobilis, Hedera helix aj. Na skále druhově bohatá flóra mechů, z kaprad'orostů např. Asplenium trichomanes. Lesní porost v různých stadiích vývoje, od obnovy až k rozpadu, schopný samovolného vývoje. Výskyt Sorbus torminalis.

Důvod ochrany: Unikátní přirozené lesní společenstvo na ostrůvku devonských vápenců, výskyt Cyclamen purpurascens. Refugium biodiverzity v jehličnatých monokulturách.

Ohrožení: Bez narušení, severní svah po těžbě přirozeně regenerující.

Zásady péče: pečovat o luční porost, pravidelně jej kosit, nezalesňovat. Rovněž ve východní části na svahu obnovit louku kosením, nebo vypásáním.

 

ÚSES: Ekologicky významný krajinný prvek. Součást přírodního parku Údolí Bílého potoka.

Biota: 3 CD-D 3 Corni-acereta fagi, dřínové javořiny s bukem